Kategóriák

Általános Szerződési Feltételek

A www.butyokbazar.hu oldal üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Bütyökbazár Kft.
Cégjegyzékszám: 15-09-083065, nyilvántartásba vette a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 25411586-4791-113-15
Adószám: 25411586-2-15

Közösségi adószám: HU25411586
Székhely: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 14.
Ügyvezető: Polyák Zoltán
Bankszámla: Raiffeisen Bank Zrt.: 12042809-01758602-00100008

 

Ügyfélszolgálat:

Cím: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 14.
Telefonszám: 06/30-3768231
E-mail:
butyokbazar@butyokbazar.hu

Nyitva tartása: Hétfőtől-Péntekig: 8:00-17:00

 

Tárhelyszolgáltató: Webonic Kft., Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/3.

 


Az alábbi általános szerződési feltételek tartalmazzák a www.butyokbazar.hu webáruházban igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. A webáruházat valamennyi igénybe vevő kizárólag saját kockázatára és felelősségére használhatja, valamint használatával elfogadja a felhasználási feltételeket.

 

 

 

VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

A vásárlás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel jön létre. A megrendelés az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk. szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. A szerződés írásban, magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. Webáruházunkban kizárólag 18 éven felülieket szolgálunk ki. A Bütyökbazár Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszatartsa további adategyeztetés céljából, amennyiben annak szüksége felmerül.

 

A megrendelés során törekedni kell az adatok pontos, a valóságnak megfelelő megadására. A Bütyökbazár Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton a butyokbazar@butyokbazar.hu e-mail címről haladéktalanul visszaigazolja. A visszaigazolás még nem jelenti a szerződés létrejöttét. Az automatikusan visszaigazolt megrendelés esetén a Bütyökbazár Kft. még nem kötelezhető a termék kiszállítására, a Vevő nem követelheti annak teljesítését. Ha a Vevő által a megrendeléskor megadott adat vélelmezhetően a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő, akkor a Bütyökbazár Kft. a megrendelést további adategyeztetésig visszatarthatja, vagy végső esetben törölheti.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte: 

 

A Bütyökbazár Kft. a visszaigazolás elküldését követően – a megrendelés teljesíthetőségéről történt meggyőződése után – legkésőbb 48 órán belül e-mailben értesíti a Vevőt a megrendelés elfogadásáról azzal, hogy tájékoztatja a megrendelés tételeinek összekészítéséről, a kézbesítőnek történő átadásról. Ez az e-mail minősül a Bütyökbazár Kft. elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön. (Ha ez az e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
A Vevő vállalja a feltüntetett szállítási költség megfizetését. Az át nem vett áru kizárólag a szállítási költség ismételt megfizetését követően kerülhet újra kiszállításra.
A Bütyökbazár Kft. vállalja, hogy a megrendelt termékeket átadja a szállítónak vagy biztosítja a személyes átvételt a visszaigazolásban szereplő határidőn belül. A szállítást végző cég esetleges késedelmes teljesítése miatt a Bütyökbazár Kft. nem vállal felelősséget.

 

 

ELÁLLÁSI JOG

 

A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a kiszállítást végző cégtől eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
 

Postai úton:

 

Bütyökbazár Kft.
Nagykálló, Korányi Frigyes utca 14.
4320

 

E-mailben:

 

butyokbazar@butyokbazar.hu

 


A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai

 

Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) . Amennyiben Vevő nem minden, a megrendelésében szereplő termék tekintetében gyakorolja az elállási jogát, a Bütyökbazár Kft. nem köteles visszatéríteni a szállítási költséget. A Bütyökbazár Kft. kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Bütyökbazár Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. A Vevő köteles a Bütyökbazár Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött terméket a Bütyökbazár Kft. nem vesz át.

 

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 

Jótállás, termékszavatosság, kellékszavatosság tekintetében a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a 45/2014. (II.26) Kormány rendelet előírásai az irányadók.

 

A jótállás vagy szavatossági igény bejelentésének módja: 

1.    Személyes bejelentés

A Vevő bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Bütyökbazár Kft.-nál (4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 14.). Ekkor a Bütyökbazár Kft. a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a Vevő nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek átadja.

 

2.   Írásban történő bejelentés

A Vevő bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Bütyökbazár Kft.-nak (4320 Nagykálló, Korányi Frigyes utca 14.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (butyokbazar@butyokbazar.hu).
Ebben az esetben a levélnek tartalmaznia kell: - a Vevő nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt.

Készítette: Bütyökbazár © 2024